Selvstendighetspartiets standpunkter:

SelvstendighetsPartiet ønsker at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike, slik det står i Grunnloven.

Norge skal ikke inngå internasjonale avtaler som tar makt fra norske myndigheter.

ShP er sterkt imot EU, EØS, TISA, TTIP og Schengen. Sistnevnte da denne forbyr passkontroll på våre egne grenser.

Partiprogram

 • ShP vil stanse strømmen av innvandrere til Norge.
 • ShP vil stenge grensene til vi igjen har fått kontroll over de som er i landet.
 • Vi vil arbeide for å legge ned asylinstituttet, da det ikke fungerer i praksis. Samtidig vil vi arbeide internasjonalt for å få omgjort asylreglene, slik at asylsøkere i hovedsak skal reise til sine naboland.
 • De som har bodd i Norge i 5 år eller mer, og ikke kan avlegge godkjent eksamen i norsk språk og norsk samfunnsfag, har ikke gjort nok for å integrere seg. Disse skal ikke få fornyet oppholdstillatelse selv om alle andre kriterier er oppfylt.
 • De som ikke har oppholdstillatelse eller øvrig tilhørighet til landet, skal også sendes ut.
 • Ved oppsigelse av Schengen avtalen må alle ha visum for å komme inn.
 • Vurdering om grensestasjoner kan gi visum for kortere tidsrom. da må det framvises pass, og man skal da ha fingeravtrykk og foto av vedkommende.
 • Personer som ikke er norske statsborgere og som bryter norsk lov, eller gjør kriminelle handlinger, skal sendes ut av landet omgående, eller etter endt soning.
 • Personer som ved å oppgi falsk identitet eller annet, mister sitt statsborgerskap og sendes ut.
 • ShP vil avvikle barnevernet i sin nåverdende form.
 • Slik det nå fungerer fremstår det som en motpart isteden for en hjelpende hånd for barnets- og familiens beste.
 • Man skal ikke, som nå, være redd for å be om hjelp fra det offentlige.

  Norge har for dårlig kapasitet på fengsel-plasser. Vi leier plasser i Nederland. Dette koster mye penger, som går rett ut av statskassa.

 • Ved å bygge vil det skape norske arbeidsplasser som:
  • Prosjektering
  • Bygging
  • Drift av bygget
  • Fangevoktere
  • Politi
  • Dommere
  • Driftspersonell av forskjellige kategorier, osv.

  ShP foreslår å bygge et nytt stort landsfengsel i nærheten av Gardermoen, slik at til- / fra-transport av fanger gjøres lettvint og kort.

 • Fengslet skal ha minimal standard, og ha forskjellige avdelinger som:
  • Langtidsavdeling for utenlandske statsborgere
  • Langtidsavdeling for nordmenn
  • Kortids-avdelinger
  • Avdeling for asylsøkere
  • Avdeling for flyktninger- mottak
  • Avdeling for de som skal fraktes ut av landet
  • Fengslet skal inneholde domstoler, slik at fangetransport ikke blir aktuelt.
  • Fengslet skal ha egen politistasjon
 • Dommere skal i mindre grad sette straffen, for lovbrudd og kriminalitet. Vi skal ha bort kameraderiet i slike saker.
 • Alle skal vurderes med likhet for loven om man er offentlig eller sivil. Det vil si at i slike saker som ovenfor (Justis), skal dommere sette vedkommende i oppnevnte båser, med fastlagt straff.
 • F.eks.: Er det gitt feilaktige opplysninger iforb. om søknader til oppholdstillatelse vil saken behandles slik:Er det gitt feile opplysninger – ja – utvisning omgående uten saksbehandling.
 • Er det utført narkotikaforbrytelser – ja – utvisning omgående – ingen saksbehandling.
 • Er det utført ran / hærverk – ja – utvisning omgående – ingen saksbehandling.
 • Entydig direkte avgjørelser. Det vil minke arbeid for domstoler.
 • Raskere saksgang – raskere retur ut av landet.
 • Bindende folkeavstemning utføres ved store nasjonale - / internasjonale avgjørelser, arrangert av regjeringen. Andre viktige avgjørelser utlyses det opunionsundersøkelse, som vektlegges av regjeringen i behandling av saken.
 • Det skal bli mulig å kommulere også ved stortingsvalg – slik at folket kan velge inn de politikere som dem ønsker være på Stortinget.
 • I dag er det partivalg i Norge, som ikke er demokratisk.
 • Vi vil øke bruken av folkeavstemning i viktige nasjonale spørsmål.
 • Ved folkeavstemning/valg som gjelder det norske riket er det et krav at de som skal stemme er norske statsborgere.
 • Ved alle valg skal en stemme – telle én stemme.
 • All kvotering fjernes.
 • Vi vil ha generell bevæpning av politiet.
 • ShP er imot sentralisering av politidistriktene, og ønsker å få tilbake den lokale lensmann. Dette med tanke på forebygging og innbyggernes kontakt med politiet.
 • Bøter fra kriminelle skal komme ofrene tilgode.
 • Utenlandske kriminelle skal etter endt soning utvises med varig innreiseforbud til Norge. Det skal søkes avtale med deres egne land for å la dem sone der
 • Vi vil reorganisere og gjenoppbygge forsvaret.
 • Vi vil bevilge mer penger til forsvaret vårt.
 • Vi vil styrke forsvaret av våre egne grenser.
 • Heimevernet skal styrkes og utvides, da de er første styrken i tilfelle krig.
 • Sivilforsvaret skal gjennomgås og styrkes.
 • Utenfor Norges grenser skal våre militære kun brukes til humanitære oppgaver, katastrofehjelp og fredsbevarende oppgaver, ikke til krig.
 • ShP ønsker fortsatt å være med i Nato slik det opprinnelig var ment.
 • ShP støtter ikke bruken av Natos militærmakt mot land som ikke direkte truer Norge eller andre Nato land.
 • For å opprettholde bosetningen i distriktene må det bygges bedre veier og forlenge Nordlandsbanen til Kirkenes.
 • Rassikre alle rasutsatte veier og opprettholde lokalsykehusene med akuttilbud og fødeavdelinger.
 • Øke kommunenes selvbestemmelsesrett og bedre deres økonomi.
 • Samtidig skal staten ha muligheter til å øremerke penger når det kommer ekstrabevilgninger.
 • ShP vil Kraftig redusere pengestrømmen ut av Norge.
 • Utbetaling fra Nav, som skal utbetales til personer som IKKE er norske statsborgere, skal kun betales ut i Norge – dvs kun til de som bor og oppholder seg i Norge.
 • ShP vil omplassere oljefondet. Det er svært risikabelt å ha så store verdier plassert i dollar.
 • Større deler av oljefondet skal brukes til å fornye Norge – vei, jernbane, sykehus og skoler.
 • Bompengeavgiften skal kraftig reduseres.
 • Eiendomskatt skal avvikles og forbys.
 • Det skal innføres veiskatt for utenlandske, tunge kjøretøy.
 • Bedre fordeling av godene i landet.
 • Det skal ikke finnes fattigdom i et av verdens rikeste land.
 • Minstesatsen for trygdede og pensjonister skal heves slik at det er mulig å leve godt av det.
 • Skattefradraget på lave inntekter heves drastisk.
 • Vi vil fjerne kontantstøtten. Isteden vil vi indeksregulere og behovsprøve barnetrygden.
 • Vi vil også behovsprøve barnehage betalingen. De som har godt over gjennomsnittslønn bør også betale en høyere del av barnehageregningen. De som har liten inntekt skal da få barnehageplassen gratis.
 • SelvstendighetsPartiet vil gjøre det ulønnsomt for de som gir ut lån med høye renter og liten sikkerhet slik at de ikke ønsker å operere i Norge.
 • De som gir ut forbrukslån i Norge uten sikkerhet kan ikke sende kravet videre til inkasso og namsmann ved manglende betaling fra lånetakerne. De må selv dekke tapet.
 • Namsmann skal ikke behandle krav under 10.000,-

 • Omsorgslønn:

 • Vi vil øke omsorgslønnen. De som selv tar seg av syke/funksjonshemmede barn/familiemedlemmer sparer staten for milliarder, og skal ikke avspises med en lønn de ikke kan leve av.
 • Skoler og barnehager skal avstå fra enhver ideologisk dominans. De skal følge norske lover og ikke religiøse regler.
 • Heldekkende plagg forbys på alle offentlige steder.
 • Innføre skoleuniformer i grunnskolen.
 • Det bør legges tilrette for yrkesrettet undervisning alt fra ungdomsskolen. Det vil si at man skal satse på parallell undervisning hvor ungdommer som ønsker det skal få dette tilbudet. En undervisning hvor yrkesrettet praksis og teori blir likestilt.
 • Dette må da også videreføres på videregående skoler.
 • Religion skal etter ShP's prinsipper være en personlig ting.
 • Ingen religiøse organisasjoner skal få økonomisk støtte.
 • Det vil ikke gis tillatelse til å bygge flere moskeer, og moskeer som ikke fremmer Norges lover vil bli lagt ned.
 • ShP vil øke sikkerheten ved våre grenser, ved å ha strengere kontroll, identifikasjon- og passkontroll.
 • Vi vil også innføre strengere kontroll av utenlandske tunge kjøretøy. Tekniske kontroller for: dekkmønstre, kjøre- hviletid, veiskatt, påbud med kjettinger på vinterstid osv. samt kontroll av sjåfører.
 • Ovennevnt er Norske stat sin resurs, og skal forvaltes av det offentlige.
 • Rettigheter av overnevnte kan ikke selges ut av landet.
 • Rettigheter som alt er gitt ut av landet skal konfiskeres og tilbakeføres til Norge. EU - flåten skal ut av våre fiskefarvann.
 • Forhandlingsrett med andre land om gjensidige kvoter.
 • Produkter av overnevnte, skal leveres / kontrolleres av det off. system. Rettigheter kan gis til private.
 • Fangst skal i hovedtrekk leveres lokalt - i de områder fangsten foregår. Dette gir arbeidsplasser for kystbefolkningen, og styrker bosetningen.
 • Kystflåten bygges ut.
 • Det gis tilskudd / finansieringsordninger for ungdom som vil satse på fiskeriene.
 • Det skal gis markedsføringstilskudd for å øke salg av fiskeprodukter til fjerntliggende land.
 • Forvaltning av fiskeressurser må skje i samarbeid med andre nærliggende land.
 • Opplæring / skole for fiskeri fagene styrkes.
 • Opplæring for offiserer / sertifikater / førerbevis styrkes.
 • Havfiskeflåten / trålere skal pålegges å frakte alt avfall fra produksjon til land. Avfallet er en ressurs til for av dyr og fisk.
 • Fiskemottak blir pliktig å ta i mot avfallet fra fiskerinæringen og forvalte dem etter gitte bestemmelser.
 • Oppsamlings system iverksettes for å samle avfallet til videreutvikling - gass / for.
 • Overnevnte gjelder også International flåte som fisker i norske farvann.
 • Den Norske stat skal kontrollere, forske og styre fiskeressursene - også norske båter internationalt. Levering av fisk i utenlandsk havn skal være godkjent av norske myndigheter.
 • For å styrke distriktene, skal beskatningen senkes for fiskerinæringen, og fortjeneste/ avkastning skal investeres / benyttes i de områder de skaffes.
 • Fritt fiske av kongekrabbe.
 • Ovennevnt er Norske stat sin resurs, og skal forvaltes av det offentlige.
 • Rettigheter av overnevnte kan ikke selges ut av landet.
 • Rettigheter som alt er gitt ut av landet skal konfiskeres og tilbakeføres til Norge.
 • Havbruk langs norskekysten skal være på norske hender. Utenlandske eiere skal ikke ha rettigheter, og kan ikke videreselges til utenlandsk kapitalinteresser. Disse skal være underlagt statlig kontroll og salgs rettigheter.
 • Vi ønsker at fiskeoppdrett i hovedsak utføres på land.
 • Landbaserte anlegg kan ikke eies av utlendinger.
 • Utlendinger kan ikke eie land i Norge. De som gjør det i dag, salg som er utført skal konfiskeres og tilbakeføres til staten Norge.
 • Det skal satses sterkt på kontroll, videreutvikling og markedsføring av Norsk Sjømat.
 • Enhver kystkommune skal legge til rette for fiskerinæring og havbruk.
 • Kvoter og konsesjoner kan ikke fritt selges/ kjøpes.
 • Havner / kaier må utdypes / tilpasses ny og eksisterende virksomhet.
 • Regionale containerhavner må etableres der hvor dette mangler.
 • Sikkerhet langs kysten må styrkes og kontrolleres.
 • Kartverket må digitaliseres raskere.
 • Norske skip skal betjene oljeinstallasjonene.
 • Det skal legges bedre til rette for at utflagget flåte finner tilbake til en sikker havn.
 • Det skal være en forutsetning at alle norske båter skal ha norske offiserer, og helst besetning.
 • Skipsindustrien / skipsverft gis bedre forutsetninger mot utenlandsk konkurranse.
 • Bygge ny container terminal på sørlandet. Et sted hvor det er jernbane for videre transport av containere med bane og båt.
 • Utvikle / forske på ny type containerskip som er beregnet for norskekysten. Få mer gods på båt og bane.
 • Kraftig styrking av kontrollen av norske / internationale fiskefartøy hva angår beskatning av ungfisk og utkast. Utkast skal ikke skje da dette er en ressurs som skal fraktes i land. Båter som utøver overtredelse får fangstforbud og kvoten inntrukket.
 • ShP er imot utvidelse av deltids ansettelse.
 • Utenlandske arbeidere skal kun arbeide på kontrakt.
 • Vi vil øke antall lærlingplasser. Dette vil vi gjøre i samarbeid med det offentlige (Nav), skoler og arbeidslivet.
 • I forbindelse med at skolene får mer målrettet utdanning vil dette hjelpe alle ungdommer inn i arbeidslivet.
 • Halvering av arbeidsgiveravgiften og skattelette til de bedrifter som oppretter lærlingplasser. Samtidig må LO og det statlige følge opp slik at lærlingene ikke blir utnyttet.
 • Nav deles i 3 avdelinger:
  - arbeidskontor
  - sosial- / trygdekontor
  - KS – avdeling (kvalitetssikring)
 • Kontroll av alle utbetalinger som det er gjort vedtak om, før utbetaling.
 • Utbetalinger til utlandet skal kraftig minskes.
 • Minstesatsen for trygdede og minstepensjonister heves til et nivå det er mulig å leve av.
 • Etterslepet for pensjonister innfris.
 • Minstefradraget heves drastisk for de med lave inntekter.
 • Barnetrygden indeksreguleres og behovsprøves.
 • Det mangler boliger i store deler av byene i Norge, men også i distriktene. Vi ser fra år til år at boligprisene stiger i byene, og det blir en håpløs oppgave for de yngre å etablere seg. Dette er ikke enkelt å gjøre noe med, da utbyggere ofte er ute etter mest mulig fortjeneste, og da blir trykket på prisene opprettholdt.
 • I de byer hvor forurensings- / klimaproblemer er over grenseverdi, vil en vurdere etablerings- / boligbygger-stopp inntil problemene er løst.

Studentboliger

 • Vi blir flere og flere innbyggere i Norge, og behovet for skoler er påtvunget. Vi ønsker å pålegge kommuner og fylker at de bygger studentboliger til-knyttet skolene. Rett og slett tvinge dem å bygge boliger.
 • Nyetableringer av videregående skoler og høyskoler bør bygges utenfor sentrene, slik at ungdommen kommer bort fra kjøpepress og dermed gir en bedre økonomi, og mer tid til studiene. Studentboliger bør være selvkost – tilskuddsordninger fra staten kan vi være med på å diskutere. Det skal bli billigere å bo og studere. Det fremmer samfunnet.
 • Før man bygger ut, må infrastrukturen være etablert, eller planlagt utført samtidig. Det er et av kriteriene. Staten kan gi tilskudd for slike planer.

Øvrige boliger

 • De krav som settes til boliger er i dag alt for høye – vi ønsker standarden blir lavere.
 • Man trenger ikke innrede alle boliger for HC – kanskje 5 % trenger slik status. Pålegg for utbygger.
 • Videre bør man pålegge utbyggere, off. som private, å bygge kanskje 25 % av arealet til mindre boliger for ungdom, slik at de har mulighet til å etablere seg.
 • Kommuner bør bygge flere boliger til selvkost som selges, slik at boligmangelen synker og prisene stagnerer og kanskje faller.
 • Kommunene sitter på mange store områder til formålet, men lar private utbyggere utføre jobben. Dette gir prispress.
 • Man bør benytte hele landet til å bygge boliger på, ikke bare byer, men det påvirker nye arbeidsplasser og transport. Man kan på det viset utnytte alt utbygd veinett bedre.

Boligstandard

 • Vi har ens standard for hele Norge. Isolasjonsmengden langs kysten trenger ikke være så stor som i de mest frostutsatte strøk på innlandet. I kystområdene er det vinden som er problemet. Videre er husene blitt for tette. Mange sliter med dårlig luft, og det må monteres klimaanlegg. Vel og bra, men det har en kostnad.
 • Gode gammeldagse ventiler i alle rom bytter ut luften og tilfører ny surstoff.
 • Norsk Standard for boliger bør revurderes.
 • Nyetablering av bedrifter bør skje utenfor tettbygd strøk, slik at boliger rundt arbeidsplassene blir billigere. Det krever god planlegging fra kommunenes side. Ut fra pressområder.
 • Vi har et stort land, så hvorfor skal man sitte på hverandre.

Nordmenn bosatt i utlandet

 • ShP vil fjerne kildeskatten de nå må betale til den norske stat. Denne skatten er ikke i samsvar med det en skatt skal være til, da man som skattemessig utflyttet fra Norge ikke lenger har noen rettigheter i Norge.
 • Fjerne egenandelen ved bruk av private sykehus og leger.
 • Det er Statens oppgave at Norges innbyggere får den beste sykehusbehandling.
 • Private leger og sykehus skal likestilles med de offentlige.
 • Gi autorisasjon i den offentlige helsetjenesten til akupunktører.
 • Tannhelse skal komme inn under helsesektoren med egenandel og frikort til nødvendig tannhelsetjeneste.
 • Har man en livslang, kronisk sykdom bør man se på om egenandelen helt kan fjernes.
 • Eldre som trenger hjelp av det offentlige skal få det når de trenger det.
 • Alle som har behov for det skal få sin egen kontaktperson i hjemmetjenesten.
 • Vi vil lovfeste rett til enerom på sykehjem, og lovfeste at de som bor hjemme, og ikke selv kan reise til butikken, skal få middag tilkjørt hjem.